KATEGORIJE
BRENDOVI
lang:

Korisnički kutak

REKLAMACIJE:

 

U skladu sa članom 58 ovog Zakona potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54, odnosno člana 56. Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja